Impressum

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
86368 Gersthofen

Vennoot, bedrijfsleider / CEO: Ulrich Humbaur

Inhoudelijk verantwoordelijke conform §§ 5 en 6 van de telemediawet en § 55 van het staatsverdrag voor de radio:
Ulrich Humbaur

BTW-nummer DE127 484 004
Registratiekantoor Augsburg HRB 9216

Tel.: +49 821 24929-0
Fax +49 821 24929-100
E-mail: info(a /mailpro).tect> t)humbaur.com

Gebruiksvoorwaarden

1. Inhoud van het online-aanbod

1.1
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, voor zover er niet aantoonbaar sprake is van opzettelijke schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of het hele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, op te heffen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

1.2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De afbeeldingen kunnen ook accessoires of andere uitrustingen bevatten die niet standaard tot de omvang van de levering of het vermogen behoren of in sommige landen niet worden aangeboden. Kleurafwijkingen zijn technisch bepaald en kunnen van standaardkleuren als RAL afwijken. Afzonderlijke pagina's van het aanbod kunnen typen, accessoires of uitrustingen bevatten die in sommige landen niet worden aangeboden.

1.3
Behoudens anders luidende regelingen in de op een gegeven ogenblik geldende verkoop- of leveringscondities of overeenkomsten gelden altijd de op de dag van de levering geldende prijzen. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of het hele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, op te heffen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten. De auteur zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de gebruiker.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijk van de auteur vallen, zal een aansprakelijkheidverplichting uitsluitend van kracht zijn in gevallen, waarin de auteur de inhoud kent en het hem technisch mogelijk zou zijn en van hem in redelijkheid zou mogen worden verwacht om het gebruik van onwettige inhouden te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de koppeling geen illegale inhoud op de te linken pagina's zichtbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de te linken/koppelen pagina's. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van de hele inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na de koppeling zijn gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod aangebrachte links en verwijzingen, alsmede voor opmerkingen door derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken, waarbij derden extern toegang hebben tot de inhoud ervan. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van op deze manier aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar is verwezen, verantwoordelijk en niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en kentekenrecht

3.1
De auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte beelden, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf geproduceerde beelden, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of zijn toevlucht te nemen tot licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het op dat ogenblik geldende kentekenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregisteerde eigenaar. Alleen vanwege uitsluitend een vermelding mag er niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf geproduceerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van zulke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

3.2
Alle teksten, foto's, afbeeldingen en andere op de internetpagina gepubliceerde werken zijn onderworpen aan het copyright van de auteur, voor zover niets anders wordt aangegeven. Elke reproductie, verspreiding, opslag, overdracht, verzending en weer- of doorgave of andersoortig gebruik van de hele inhoud van deze internetpublicatie is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

3.3
De betreffende geregistreerde merken van de auteur worden beschermd. Ook het gebruik van deze geregistreerde merken is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

4.1

Verwerking van uw gegevens

Bij de voorbereiding, sluiting, nakoming en ontbinding van een koopovereenkomst worden door ons conform de wettelijke bepalingen gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt. Bij een bezoek aan ons internetaanbod worden het momenteel door uw PC gebruikte IP-adres, datum en tijdstip, het browsertype, het besturingssysteem van uw PC en de door u bekeken pagina's opgeslagen. Het herleiden van deze gegevens tot persoonlijke gegevens is niet mogelijk en is ook niet onze bedoeling.

De persoonlijke gegevens die u ons bijvoorbeeld bij een bestelling of per e-mail mededeelt (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens) worden uitsluitend gebruikt voor de correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens beschikbaar heeft gesteld. Wij geven uw gegevens alleen door aan het voor de levering verantwoordelijke transportbedrijf voor zover dat voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de afhandeling van betalingen geven we uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de betaling.

Wij verzekeren u dat we uw persoonlijke gegevens voor het overige niet doorgeven aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of u daar van tevoren uitdrukkelijke toestemming voor hebt verleend. Voor zover wij voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocessen gebruikmaken van diensten van derden, worden de bepalingen van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) en de Duitse wet inzake internet (Telemediengesetz) in acht genomen.

4.2

Duur van de opslag

Persoonlijke gegevens die via onze website aan ons worden verstrekt, worden slechts zo lang opgeslagen totdat het doel is vervuld waarvoor ze aan ons werden toevertrouwd. Wanneer er handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen dienen te worden nageleefd, kan de opslagduur van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

4.3

Uw rechten

Wanneer u het er niet meer mee eens bent dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen of deze niet meer correct zijn, zullen wij na overeenkomstige instructie daartoe conform de wettelijke bepalingen uw gegevens laten verwijderen, corrigeren of blokkeren. Op verzoek ontvangt u kosteloze informatie over alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen. Bij vragen over verzameling, verwerking of gebruik van uw persoonlijke gegevens of voor informatie over of correctie, blokkering of verwijdering van gegevens kunt u contact opnemen met:

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
D-86368 Gersthofen

Tel.: +49 821 24929-0
Fax: +49 821 24929-100
E-mail: info(a /mailpro).tect> t)humbaur.com

4.4

Links naar andere websites

Voor zover wij op ons internetaanbod verwijzen of linken naar de websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid en volledigheid van de inhoud en de gegevensbeveiliging van deze websites. Omdat wij geen invloed hebben op de nakoming van de wetgeving inzake privacybescherming door derden, dient u de aldaar aangeboden privacyverklaringen afzonderlijk te controleren.

4.5

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor de websitebeheerder en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel naar derden verzenden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres verbinden met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen via de betreffende instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de bovenstaande wijze en voor het bovengenoemde doel.

Wilt u niet dat Google bij het oproepen van websites gegevens van uw browser ontvangt, vindt u hier een link naar de deactiverings-add-on voor Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout, na het downloaden en installeren van deze plugin, verhindert deze plugin dat de browser de Analytics-code aanvraagt, zodat Google bij het oproepen van de website geen gegevens ontvangt. De plugin is alleen voor Internet Explorer 7 tot en met 10, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari evenals Opera verkrijgbaar. Volgens Google blokkeert de browser het Google-Analytics-script na het installeren.

U kunt het verzamelen van uw persoonsgerelateerde of op uw persoon herleidbare gegevens ook verhinderen, door de volgende link te activeren: Google Analytics deactiveren. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, die in de toekomst het verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt.

We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();", om het geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en voor gegevensbeveiliging, vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

5. Aansprakelijkheidsuitsluiting

5.1
De auteur stelt de inhoud van deze internetpagina zeer zorgvuldig samen en zorgt voor een regelmatige actualisatie.

5.2
De vermeldingen in deze internetpublicatie zijn echter uitsluitend bedoeld voor vrijblijvende algemene informatie en kunnen zorgvuldig persoonlijk advies voor een aanschaf niet vervangen. Dit leidt nadrukkelijk niet tot bindende verklaringen.

5.3
De informatie en mededelingen op deze pagina's kunnen geen uitdrukkelijke of stilzwijgende belofte of garantie impliceren. De informatie en mededelingen impliceren vooral geen stilzwijgende belofte of garantie betreffende de hoedanigheid, de geschiktheid voor de handel, de geschiktheid voor bepaalde doelen of een inachtneming van wetten en patenten.

5.4
Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden voldoen aan de geldende rechtspositie, worden de inhoud of de geldigheid van de overige delen van de publicatie daardoor niet beïnvloed.