Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en garantievoorwaarden voertuigopbouwen van Humbaur GmbH

I. Algemeen

De volgende voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, koop- en leveringsovereenkomsten met betrekking tot alle soorten voertuigopbouwen van de Fa. Humbaur GmbH als verkoper of leverancier. Strijdige of van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de koper of besteller worden uitdrukkelijk niet geaccepteerd; een afzonderlijke erkenning doet zich slecht voor als de Fa. Humbaur GmbH uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid instemt.

De omvang van elke levering wordt uitsluitend bepaald door de informatie in de desbetreffende actuele schriftelijke opdrachtbevestiging. De inhoud van deze opdrachtbevestiging vormt de basis van de gehele afwikkeling van zaken. Bij elke verandering van de omvang vindt er een geactualiseerde opdrachtbevestiging plaats. Alle mondelinge nevenafspraken en eventuele achteraf in de overeenkomst aangebrachte wijzigingen zijn uitsluitend geldig, als de verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Het afzien van deze vormeis moet eveneens schriftelijk gebeuren. Deze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de koper of besteller.

De Fa. Humbaur GmbH is vier weken aan zijn aanbod gebonden, wanneer er geen andere afspraken werden gemaakt. De door de koper of besteller ondertekende bestelling is een bindend aanbod. De koopovereenkomst geldt als gesloten, als de Fa. Humbaur GmbH de acceptatie van de bestelling van het nader omschreven voorwerp van de koop binnen vier weken schriftelijk heeft bevestigd aan de koper of besteller of het voorwerp van de koop heeft geleverd. De Fa. Humbaur GmbH mag kennelijke calculatiefouten of vergissingen in de prijsstelling of de omschrijving van de goederen achteraf corrigeren.

De in folders, advertenties, prijslijsten of in de bij het aanbod behoren documenten opgenomen informatie, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, gewichten, beschrijvingen van maten en prestaties zijn uitsluitend globale benaderingswaarden, voor zover ze niet uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging als 'bindend' aangeduid worden. De informatie in de beschrijvingen over prestaties, gewichten, bedrijfskosten, snelheden enz. moeten eveneens altijd uitsluitend als bij benadering worden aangeduid. Dat betreft zowel het eigenlijke voertuig van de automobielfabrikant als de door Humbaur GmbH gefabriceerde opbouw voor dat voertuig. Als de fabrikant van het voertuig of Humbaur GmbH tekens of nummers heeft gebruikt voor het aanduiden van de bestelling, dan kunnen aan dergelijke aanduidingen geen rechten worden ontleend. De koper of besteller machtigt de Fa. Humbaur GmbH, subopdrachten te verstrekken evenals om testritten en afleveringsritten te maken. De Fa. Humbaur GmbH behoudt zich te allen tijde constructie- en vormwijzigingen, afwijkingen in kleurtint evenals wijzigingen in de omvang van de levering voor, voor zover het beoogde uiterlijk van het voertuig en de functie ervan daardoor niet wezenlijk worden gewijzigd. de functionaliteit van de opbouw van het voertuig bij benadering behouden blijft en de wijzigingen rekening houdend met de belangen van Fa Humbaur GmbH voor de koper of besteller bij gelijkblijvende kwaliteitsstandaard acceptabel mogen worden geacht.

Schema's, tekeningen, calculaties, foto's afbeeldingen, logo's of andere documenten stelt Fa. Humbaur GmbH slechts beschikbaar onder inachtneming van diens eigendoms- en auteursrechten. Deze mogen uitsluitend aan derden worden doorgegeven, als de Fa. Humbaur GmbH daarin vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd.

De desbetreffende aanduidingen voor 'Koper' en 'Besteller' enerzijds en 'Leverancier' en 'de Verkoper' anderzijds zijn bij toepassing genderneutraal en benadelen noch het ene noch het andere geslacht.

II. Prijzen

Maatgevend zijn de in desbetreffende opdrachtbevestiging van de Fa. Humbaur GmbH genoemde prijzen. Alle prijzen volgens de op dat moment geldige prijslijst gelden af fabriek en zijn exclusief verpakking, vracht, porto, verzekering en andere verzendkosten. De overeenstemming over korting of rabat moet schriftelijk worden bevestigd. Alle prijzen worden vermeld exclusief de betreffende, op de dag van de opstelling van de factuur geldende wettelijke btw. De Fa. Humbaur GmbH behoudt zich het recht voor, zijn prijzen te wijzigen voor zover na het sluiten van het contract kostenverlagingen of -verhogingen op grond van "loonafspraken" bij lonen of wijzigingen bij bedrijfsbelastingen of bij energie zoals bijv. stroom of gas, of veranderingen van materiaalprijzen bijv. bij aluminium, staal, rubber, PVC, hout optreden. Dit zal door de verkoper desgewenst worden aangetoond aan de koper. De koper moet alle extra kosten, openbare afdrachten en eventueel nieuw bijkomende belastingen, vrachtkosten en dergelijke, of de verhogingen daarvan, waardoor de levering indirect of direct wordt getroffen of belast, dragen voor zover dit niet in tegenspraak is met verplichte wettelijke voorschriften. De in het aanbod van de verkoper genoemde prijzen gelden onder het voorbehoud, dat de gegevens met betrekking tot de opdracht welke ten grondslag liggen aan het uitgebrachte aanbod ongewijzigd blijven en schriftelijk door de verkoper worden bevestigd. Bij opdrachten en levering aan derden geldt de koper als opdrachtgever, voor zover geen andere uitdrukkelijke overeenkomst is getroffen.

III. Betalingsvoorwaarden

Voor zover in de opdrachtbevestiging niets anders staat vermeld, moet de koopprijs voor gekochte goederen bij de gereedmelding van het te leveren voorwerp onmiddellijk bij vooruitbetaling betaalbaar worden gesteld, en wel uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum, maar altijd voorafgaand aan het afhalen of het afleveren van dat product, steeds zonder aftrek van korting. Dit geldt met name voor de eerste opdracht. De afgifte van facturen kan schriftelijk worden gedaan per post of fax, maar ook in elektronische vorm.

Alle betalingen moeten rechtstreeks aan de verkoper plaatsvinden, alle betalingen aan vertegenwoordigers of andere personen zijn voor risico van de betaler. Cheques en evt. andere betaalmiddelen worden uitsluitend aangenomen onder voorbehoud van de inning ervan. Als bij een overeengekomen termijnbetaling de koper langer dan 10 kalenderdagen met twee termijnen in gebreke blijft, moet de hele resterende koopprijs worden betaald. Over de resterende aankoopsom wordt vanaf de opeisbaarheid een rente berekend van 9 % boven het basisrentetarief, conform artikel 288 van het Bondsduitse burgerlijk wetboek BGB.

De koper kan uitsluitend met een niet-betwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering verrekenen of een retentierecht uitoefenen.

De verkoper heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken, als hij na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van zodanige omstandigheden in de zakelijke situatie van de koper, waardoor zijn rechten hem niet meer afdoende gegarandeerd lijken. In dat geval kan de verkoper ook vooruitbetaling of een waarborgsom verlangen, nog niet geleverde goederen behouden, of bij levering documenten inhouden of weer terugvragen, of verdere werkzaamheden staken. Indien de koper vooruitbetaling of waarborgsommen afwijst, kan de verkoper na een vruchteloos verstrijken van een uiterste termijn van 14 dagen het contract opzeggen en/of schadevergoeding eisen. Deze rechten worden ook aan de verkoper verleend, wanneer de koper in gebreke blijft met de betaling van leveringen die op dezelfde wettelijke relatie berusten. De verkoper staat daarmee nadrukkelijk een eigendomsvoorbehoud aan geleverde, maar nog niet betaalde goederen toe, alsmede een retentierecht voor betaalde, maar nog niet geleverde goederen.

Bij betalingsverzuim moeten een rente voor te late betaling ter hoogte van 9% over de betreffende basisprijs conform § 288 van het Duits Burgerlijk Wetboek worden betaald. De verkoper is gerechtigd, bij elk verzuim van de schuldenaar en mits deze geen consument is, bovendien aanspraak te maken op betaling van een vaste vergoeding ter hoogte van € 40,=. Het recht aanspraak te maken op verdergaande schadevergoeding wegens ingebrekestelling blijft daarvan onverlet. Meerdere kopers zijn aansprakelijk als hoofdelijke schuldenaars. Bij bijzondere voertuigen of bij voertuigopbouwen die in het kader van een bijzondere opdracht van de koper werden gewijzigd of als nieuw worden geconstrueerd, geldt: een aanbetaling van 60% van de nettowaarde van de goederen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, de fabricage begint pas na ontvangst van de betaling, restbetaling voorafgaand aan aflevering of afhalen.

IV. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot het moment van volledige betaling van alle tot aan de factuurdatum openstaande vorderingen van de verkoper jegens de koper. De koper is uitsluitend in correct verlopend zakelijk verkeer gerechtigd tot doorverkoop. De koper draagt zijn vorderingen uit de doorverkoop daarmee over aan de verkoper. De verkoper aanvaardt daarbij de overdracht. Ten laatste in geval van verzuim is de koper in het kader van een gegarandeerde aanspraak op inlichtingen verplicht de schuldenaar van de gecedeerde vordering bekend te maken. In geval van be- of verwerking van de door de verkoper geleverde en onder diens eigendom berustende goederen, moet de verkoper gezien worden als fabrikant conform § 950 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en behoudt derhalve op elk moment gedurende de verwerking het eigendomsrecht op de producten. Als derden deelnemen aan het be- of verwerken, dan is het recht van de verkoper beperkt tot een mede-eigendomsaandeel ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen. Het zo verworven eigendom geldt als eigendom onder voorbehoud. Bij aanspraken van derden op goederen onder eigendomsvoorbehoud moet de koper wijzen op het eigendom de verkoper en de verkoper onverwijld daarover informeren. Kosten en schade komen voor rekening van de de koper.

Als het voorwerp van de levering onscheidbaar is gekoppeld aan of opgenomen is in voorwerpen die niet ons eigendom zijn, dan verwerven wij het mede-eigendom in die nieuwe zaak en wel in verhouding van de waarde van het geleverde voorwerp tot de andere gekoppelde of opgenomen voorwerpen op het moment van genoemde koppeling of opname. Ontstaat een dergelijke koppeling of opname in laatste instantie en wel zo dat die zaak van besteller als hoofdzaak moet worden beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat besteller ons naar rato het mede-eigendom overdraagt. De besteller garandeert ons in dat geval het exclusieve eigendomsrecht of vestigt ten gunste van ons een mede-eigendom.

Mocht de voor het monteren van de opbouw bedoelde voertuig onder voorbehoud van eigendom van of in consignatie bij een derde verkeren, dan moet besteller ons daarvan op voorhand in kennis stellen en er zorg voor dragen dat die derde ten gunste van ons een mede-eigendom onder voorbehoud of een mede-eigendom onder consignatie vestigt. Besteller moet daarover een schriftelijk verklaring van de genoemde derde overleggen. Wij verkrijgen het exclusieve voorbehoudsrecht of consignatierecht als de rechten van genoemde derde expireren.

Zolang er ten gunste van ons een eigendomsvoorbehoud of een consignatie-overeenkomst is gevestigd, is vervreemden, verpanden of eigendomsoverdracht, verhuur of ter beschikking stelling op enig andere manier van het voorwerp van de opdracht niet toegestaan tenzij daartoe op voorhand onze schriftelijke instemming is verkregen. Mocht het voorwerp van de opdracht voorafgaand aan de betaling ervan door besteller onder onze toestemming worden vervreemd, dat wordt op het moment van de overeenkomst betreffende die vervreemding de bij die derde verwerver te innen koopsom voor het voorwerp van de overeenkomst aan ons gecedeerd. Besteller is in deze uitsluitend gerechtigd eventueel ten behoeve van ons de koopsom te innen.

De koper verleent de Fa. Humbaur GmbH wegens onze vordering op basis van de fabrieksovereenkomst in elk geval een contractueel pandrecht op de in het kader van de uitvoering van de opdracht verworven voorwerpen zolang deze in ons bezit zijn. Dit pandrecht geldt eveneens voor vorderingen uit eerder verrichte arbeid, leveringen van vervangende onderdelen en overige door de Fa. Humbaur GmbH verleende diensten, voor zover behorende tot de daaraan ten grondslag liggende opdracht.

Besteller moet gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud het voertuig van besteller verzekeren tegen aansprakelijkheid en volledige cascowaarde onder aantekening van het feit dat de uit de verzekering voortvloeiende rechten aan de Fa. Humbaur GmbH toevallen. Besteller verstrekt ons ten bewijze daarvan een duplicaat van de verzekeringspolis. Verzekeringsuitkeringen moeten bijvoorbeeld in geval van schade ten volle worden aangewend voor het herstellen van het voertuig en de opbouw ervan. In geval van een totaal verlies van het voorwerp moeten deze uitkeringen prevalent worden besteed aan het delgen van onze vorderingen, Een eventuele hogere uitkering dan onze vordering groot is, komt toe aan de klant.

Het claimen van eigendomsvoorbehoud geldt uitsluitend als terugtrekking uit de overeenkomst, als de verkoper dat uitdrukkelijk schriftelijk zo verklaart. De verkoper behoudt zich het recht voor zich uit een overeenkomst terug te trekken in geval van het aanvragen van surseance van betaling. De koper is verplicht, voorafgaand aan het aanvragen van surseance, alle geleverde goederen te retourneren.

V. Levering

De verplichting te leveren geschiedt bij zaken met ondernemingen onder het voorbehoud van juiste en tijdige eigen bevoorrading, tenzij de verkoper zelf schuld draagt aan deze onjuiste of vertraagde bevoorrading.

Levertermijnen en -afspraken gelden uitsluitend als "bij benadering" overeengekomen, tenzij de verkoper een schriftelijke toezegging als bindend heeft verstrekt. De leverperiode vangt aan op de dag van acceptatie van de bestelling of op het moment van ontvangst van de opdrachtbevestiging, echter niet voordat alle details van de realisatie volledig duidelijk zijn en de koper alle verplichtingen tijdig heeft vervuld, zoals het doen van aanbetalingen conform punt III ten volle. Levering op termijn fixe zijn uitgesloten. Bij verkopen vanaf fabriek moeten de levertermijnen en -tijden worden aangehouden, wanneer de goederen binnen de levertermijn of op de levertijd de fabriek verlaat. De levertermijn geldt met een tijdige melding van de gereedheid voor verzending als nagekomen, wanneer het verzenden zonder schuld van de verkoper onmogelijk is. De levertermijn wordt op passende wijze verlengd in geval van overmacht, arbeidsconflicten onrust, overheidsmaatregelen, uitblijven van toeleveringen door leveranciers en andere onvoorspelbare, onafwendbare en zwaarwegende voorvallen voor de duur van die verstoring. De overeengekomen levertermijn wordt verlengd - onverlet latend de rechten van de verkoper door verzuim van de koper - met de tijdspanne waarmee de koper in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit deze of een andere transactie. Het verstrijken van bepaalde levertermijnen/-tijden ontslaat de koper die zich uit de overeenkomst wil terugtrekken of die schadevergoeding wegens wanprestatie wil verlangen, niet van van het stellen van een passende in de regel een extra termijn van vier weken voor het realiseren van de prestatie en van de verklaring, dat hij de prestatie na het verstrijken van de periode zou weigeren. Is de verkoper echter een zekere nonchalance te verwijten, dan is schadevergoeding beperkt tot de extra inspanningen voor een dekkingsaankoop of een vervangende aanschaf. Aanspraken op schadevergoeding wegens wanprestatie of vertraagde realisatie zijn bij overeenkomsten met ondernemers uitgesloten. De besteller mag deelleveringen niet weigeren.

De verkoper neemt geen transportverpakkingen noch alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingregelgeving terug. De koper moet voor eigen rekening zorg dragen voor het op reguliere wijze verwijderen van de verpakking.

VI. Overnamevoorwaarden

Indien de koper zich na het sluiten van het contract en vóór de vervaardiging van het product uit het contract terugtrekt, heeft de verkoper het recht om 15% van de koopprijs als afkoopsom te eisen, waarbij het recht op indiening van een extra schadevergoeding voorbehouden blijft. Indien de koper zich na het sluiten van het contract en tijdens de vervaardiging van het product uit het contract terugtrekt, heeft de verkoper het recht om 20% van de koopprijs als afkoopsom te eisen, bij speciaal voor de koper vervaardigde producten of bijzondere voertuigen geldt dat de verkoper het recht om 50% van de koopprijs als afkoopsom te eisen, waarbij het recht op indiening van een extra schadevergoeding voorbehouden blijft.

Blijft de koper na berichtgeving van het gereedkomen langer dan 10 kalenderdagen in gebreke af te nemen, zijn betalingsverplichtingen na te komen of een overeengekomen zekerheid te stellen, dan is de verkoper na het stellen van een extra termijn van 14 kalenderdagen gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken of schadevergoeding wegens wanprestatie te verlangen. In dit geval is de verkoper gerechtigd minstens 15% van de koopsom als genoegdoening te verlangen, bij speciaal voor de koper vervaardigde producten of bijzondere voertuigen geldt dat de verkoper het recht heeft 80% van de koopprijs als genoegdoening te eisen, waarbij het recht op indiening van een extra schadevergoeding voorbehouden blijft.

Voor de periode van vertraging om het vervaardigde product door de koper over te nemen, houdt de verkoper dit vervaardigde product voor risico van de koper onder uitdrukkelijke overeenkomst van een aansprakelijkheidsuitsluiting in bewaring: De verkoper heeft het recht een passende vergoeding van ten minste € 10,= (tien) per product en per dag bij de koper in rekening te brengen.

De besteller mag bewijzen dat de hem ten laste gelegde contractbreuk tot geen of een geringere schade of tot geen waardevermindering heeft geleid, of verliezen die bij de verkoper ontstaan zijn aanzienlijk lager zijn dan bovengenoemde vaste tarieven.

VII. Verzending en risico-overdracht

1. De levering geschiedt in beginsel conform de toepasselijke geldende prijslijst af fabriek (plaats van levering), en met een gelijktijdige risico-overdracht op de koper, zodra de zending is overgedragen aan degene, die het transport uitvoert of zodra de zending het magazijn van de leverancier heeft verlaten. Een door de koper verlangde verzending geschiedt uit zijn naam en op zijn kosten altijd af-fabriek en uitsluitend voor risico van de koper. Een vrijwaringsverklaring op grond van eventueel verstrekte verzendvoorschriften wordt niet overgenomen door de verkoper.

2. Besteller heeft het recht binnen acht dagen na ontvangst van de gereedmelding het voertuig op onze bedrijfsvestiging te testen en een testrit te maken binnen de grenzen van gebruikelijke testritten zoals de fabrikant van het voertuig die toestaat. Besteller draagt de kosten van eventuele extra testritten. Mochten de genoemde tests niet binnen de genoemde termijn zijn verricht, dan wordt aangenomen dan de besteller afziet van zijn recht tot testen. Voertuig en opbouw worden dan op het moment van overdracht aan de besteller of aan diens gemachtigde beschouwd als zijnde afgenomen en reglementair te zijn afgeleverd. Besteller wordt via de gereedmelding uitdrukkelijk gewezen op de consequenties daarvan. Wordt het voertuig tijdens een proefrit voorafgaand aan de afname ervan door besteller of diens gemachtigd bestuurd, dan is uitsluitend besteller verantwoordelijk voor eventueel aan het voertuig toegebrachte schade.

3. Het zelf afhalen door de koper is na voorafgaande afspraak mogelijk. De koper ontvangt een afhaalbewijs waarop de voor het afhalen gemachtigde persoon met vermelding van naam moet zijn genoemd. Deze persoon heeft het recht, namens en in opdracht van de koper de verklaringen ten aanzien van de overname van de goederen te doen, met name ten aanzien van de reglementaire afname.

4. De verkoper neemt geen transportverpakkingen noch alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingregelgeving terug. De koper moet voor eigen rekening zorg dragen voor het op reguliere wijze verwijderen van de verpakking.

VIII. Garantievoorwaarden

1. De verkoper verleent de eerste afnemer van nieuw vervaardigde opbouwen gedurende een periode van 24 maanden na het moment van overdracht van risico / leveringsdatum garantie op de kwaliteit van de verwerkte materialen, de constructie en de uitvoering van de gekochte voortbrenging. De garantie geldt uitsluitend voor geleverde goederen voor Duitsland, West-Europa en Zwitserland. De voorwaarde voor gebruikmaking van de garantie is, dat alle voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden aan het gekochte product volgens de gegevens van de verkoper zijn uitgevoerd. Wettelijke aanspraak uit garantie wordt daardoor niet beperkt.

2. In geval van gebruikte goederen, volledig gebruikte showvoertuigen, volledig gebruikte demonstratievoertuigen of 'marktplaats'-achtige aanbiedingen is iedere vorm van garantie uitgesloten indien de afnemer een handelaar is, een rechtspersoon is naar publiek recht of een publieksrechtelijke instelling is. Voor consumenten als eerste afnemer zijn de wettelijke regelingen over de garantie van toepassing.

3. Voor gebreken aan voorwerpen van derden, die de Fa. Humbaur GmbH betrokken heeft van toeleveranciers of van andere fabrikanten (bijvoorbeeld het voertuig op zich, nieuwe chassis, gebruikte chassis, koelmachines, laadbordwanden, overige aggregaten en niet door de Fa. Humbaur GmbH vervaardigde toebehoren) staat de Fa. Humbaur GmbH slechts voor zoverre in als de Fa. Humbaur GmbH de koper alle ons toekomende rechten in geval van gebreken jegens fabrikant en/of toeleverancier cederen en zich bovendien ertoe verplicht, de contractpartner alle voor de uitvoering van diens aanspraken vereiste inlichtingen te verstrekken en certificaten over te dragen. De garantiebepalingen van onze desbetreffende toeleveranciers of fabrikanten zijn maatgevend in geval van dergelijke gebreken.

4. Klachten of gebreken wegen identificeerbare, onvolledige of onjuiste levering of eventuele transportschade moeten onverwijld, ten laatste bij het afhalen van de goederen of bij verzending na ontvangst van de goederen, schriftelijk worden aangetekend op de vrachtbrief / CMR en moeten schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht. Gebreken die ook bij zeer zorgvuldige controle niet binnen deze termijn konden worden vastgesteld, moeten onverwijld na constatering schriftelijk worden gemeld. Bij een wederzijdse handelstransactie onder kooplieden blijven de paragrafen 377 en 378 van het Duitse wetboek op de koophandel HGB onverlet. Het melden van aanspraak op garantie moet geschieden door middel van het desbetreffende meldformulier van de verkoper.

5. Bij gerechtvaardigde reclamaties is de verkoper eerst naar eigen keuze en onder uitsluiting van andere aanspraken verplicht tot herstel (maximaal 3 pogingen) en/of vervangende levering. In het geval van het wegnemen van gebreken is de verkoper verplicht, de voor het verhelpen van die gebreken door de verkoper geïnitieerde, vereiste inspanningen, in het bijzonder de door de verkoper geïnitieerde, kosten van arbeid en materiaal, voor zijn rekening te nemen. Verzending van onderdelen voor het verhelpen van gebreken geschiedt op initiatief van de verkoper uitsluitend naar door de verkoper geselecteerde dealers of werkplaatsen. De verkoper draagt niet de door de koper gemaakte kosten voor vervoer van en naar de plaats van levering. De koper ziet af van het claimen van deze kosten.

De koper is verplicht de defecte onderdelen aan de verkoper te retourneren of om afhaling door de verkoper toe te staan. Verder is het recht op ter beschikking stelling van een vervangend voertuig, op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten of uitvalkosten uitgesloten.

6. In geval van een vertraagd, nagelaten of mislukt herstel (max. 3 pogingen) of een vervangende levering kan de koper vermindering van de vergoeding verlangen of zich uit de overeenkomst terugtrekken. Bij de vervangende levering en de verbetering wordt op dezelfde garantie gegeven als bij het oorspronkelijke verkoopartikel. Technisch bepaalde wijzigingen van constructie of vorm, evenals afwijkingen qua kleur of kleurtint vormen geen manco, voor zover dit onder het in acht nemen van het belang van de koper acceptabel voor de koper is.

Claims over gebreken zijn principieel ongegrond bij een slechts geringe afwijking van de overeengekomen kwaliteit, bij een slechts geringe vermindering van de bruikbaarheid, bij niet-naleving van de voorgeschreven onderhoudsintervallen of niet-naleving van de service-intervallen, bij natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overgang vanwege een verkeerde of onzorgvuldige behandeling, overmatige belasting van ongeschikte bedrijfsmiddelen of die vanwege bijzondere externe invloeden ontstaan, waarmee in het contract geen rekening is gehouden.

7. De garantie loopt echter slechts tot het einde van de garantietermijn voor het oorspronkelijke product voor zover hierop geen inbreuk wordt gemaakt door een wettelijke regeling. Schadeclaims ontslaan echter niemand van de verplichting om de overeenkomen betalingsverplichtingen na te komen. Toezeggingen met betrekking tot de eigenschappen behoeven in alle gevallen de schriftelijke verklaring van de verkoper en bevestiging daarvan.

8. De door de verkoper overgenomen garantie of ook een wettelijke garantie komt te vervallen, als door de koper aan het geleverde voorwerp zelf of door derden herstelwerkzaamheden op ondeskundige wijze zijn verricht of als dit geleverde voorwerp door de koper werd gemodificeerd door het inbouwen van onderdelen van onbekende herkomst of als de koper door ondeskundige behandeling en onderhoud is gewijzigd en de schade in oorzakelijk verband staat met het verrichte herstel of de verrichte modificatie. Uit hierdoor veroorzaakte gevolgen kunnen ook geen schadeclaims worden ontleend. De garantie of een wettelijke garantie wordt verder uitgesloten als een overschrijding wordt vastgesteld van de toepasselijke bepalingen van de Straßenverkehrsordnung (Duits wegenverkeersreglement) met betrekking tot het maximaal toelaatbaar totaalgewicht of de aslasten of de aan de leveringsovereenkomst ten grondslag liggende nuttige last of het draagvermogen van het onderstel wordt geconstateerd. Natuurlijke slijtage en beschadigingen, die terug te voeren zijn op nalatigheid en/of ondeskundige behandeling zijn eveneens uitgesloten van de garantieverlening. De garantie of een wettelijke garantie wordt verder uitgesloten, voor zover het geleverde voorwerp door invloed van buitenaf of externe invloeden van de natuur, bijv. ongeval, overstroming, hagel, blikseminslag beschadigd of gewijzigd is.

9. Kleurafwijkingen van lak en kleuren van onderdelen en dekzeilen en digitale prints in technisch toelaatbare en in technisch bepaalde mate vormen geen gebreken. In verband met de invoering en omzetting van REACH-conforme kleuren en productieprocessen kan een kleurgetrouw lakwerk en kleurstelling van allerlei onderdelen en dekzeilkleuren en digitale prints niet worden gegarandeerd op nieuwe voertuigopbouwen ten opzichte van reeds geleverde voertuigopbouwen.

10. Een verlenging van de garantie wordt door de verkoper tegen betaling via een aanvullende-garantie-verzekering aangeboden. Deze aanvullende garantie kan door de koper uitsluitend bij de opdrachtverlening of op tijd vóór de levering worden afgesloten.

IX. Aansprakelijkheid

1. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade, welke door opzet of grove nalatigheid bij handelingen werd veroorzaakt, evenals bij inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen, voor zover het realiseren van de doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht, bij het ontbreken van toegezegde eigenschappen en in gevallen van dwingende aansprakelijkheid conform de wet op productaansprakelijkheid. Bij opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen wordt uitsluitend aansprakelijkheid voor contracttypische, voorzienbare schade geaccepteerd.

2. Dezelfde principes gelden voor de aansprakelijkheid van het personeel van de verkoper.

3. Een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade door levensgevaarlijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid dat/die berust op een nalatig plichtsverzuim van de verkoper.

4. Het onderbrengen van voertuigen van het ombouwen, het opbouwen en het uitvoeren van reparaties gebeurt voor de opdrachtgever kosteloos, zolang de opdrachtgever het voertuig niet te laat afhaalt. De verkoper stelt zich niet aansprakelijk voor het verdwijnen van onderdelen van het voertuig, een mogelijke inhoud van het voertuig, van de toebehoren van het voertuig of een beschadiging van het voertuig of van onderdelen van het voertuig, behalve bij aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de verkoper. Een aansprakelijkheid wordt uitgesloten als de verkoper niet verantwoordelijk is voor de oorzaak.

X. Reserveonderdelen

De bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden in de paragrafen I – IX, XII en XIII zijn mede van toepassing op reserveonderdelen voor dergelijke voertuigopbouwen met onderstaande aanvullingen:

1. Reserveonderdelen uit het standaardprogramma van de verkoper worden verkocht tegen betaling vooraf of op rekening. De levering is inclusief verpakking, exclusief verzendkosten.

2. De levering dient onverwijld te worden gecontroleerd. Voor een eventuele retourzending dient een speciaal retourleveringsdocument bij de goederen te worden gevoegd, dat door de verkoper op aanvraag zal worden toegestuurd. Ongefrankeerd aan de verkoper geretourneerde goederen, of goederen met ontbrekend retourleveringsdocument worden niet door de verkoper aanvaard.

3. In geval van verkeerde bestellingen van reserveonderdelen uit het standaardprogramma door de koper, is koper verplicht de goederen onbeschadigd en zorgvuldig verpakt op eigen kosten aan de verkoper terug te sturen. De verkoper heeft het recht om in dit geval voor de daaruit voortvloeiende administratieve- en opslagkosten tevens bewerkingskosten van 10% van de nettowaarde te berekenen.

4. In het geval van verkeerde levering van reserveonderdelen uit het standaardprogramma door de verkoper of gerechtvaardigde garantieclaims voor reserveonderdelen, is koper verplicht om dit onmiddellijk te melden en om de goederen zorgvuldig op te slaan. De verkoper is bevoegd en verplicht de goederen bij koper op eigen kosten te laten ophalen.

5. Correct afgeleverd speciale onderdelen, speciale dekzeilen of op verzoek van de koper vervaardigde productiedelen worden niet door de verkoper teruggenomen.

6. Worden goederen op uitdrukkelijke wens van de koper als nachtpost zonder depot verzonden, dan draagt de koper na de overdracht van het risico zelf het verhoogde risico.

7. Voor de periode van vertraging van de verlangde betaling vooraf binnen een bepaalde periode, of de overname van de reserveonderdelen door de koper, houdt de verkoper deze vervaardigde producten voor risico van de koper onder uitdrukkelijke overeenkomst van een aansprakelijkheidsuitsluiting in bewaring: De verkoper heeft het recht, om een naar redelijkheid bepaald bedrag voor opslag van tenminste 4 € per product, per dag te berekenen aan besteller.

XI. Leasing en huurkoop

1. Als en voor zover Humbaur GmbH met een nieuwe koopovereenkomst met een leasemaatschappij in het kader van een leasing of een financieringsmaatschappij in het kader van een huurkoop van de klant in verband met een al aanwezige koopovereenkomst van een klant en op verzoek van de klant actueel of achteraf heeft ingestemd, geldt het volgende:

2. De instemming gebeurt uitdrukkelijk ten opzichte van de klant met het oog op de bestaande koopovereenkomst onder de opschortende voorwaarde, dat de nieuwe koopovereenkomst met de leasegever/ de financieringsmaatschappij in volle omvang werkzaam wordt. In het overige geval blijft de huidige koopovereenkomst tussen de klant en Humbaur GmbH tegen de ongewijzigde voorwaarden bestaan. Een annulering van deze oorspronkelijke koopovereenkomst met de klant gebeurt pas, zodra de nieuwe koopovereenkomst met de leasegever/de financieringsmaatschappij in volle omvang afgewikkeld en betaald is.

3. Als en voor zover de leasegever/de financieringsmaatschappij als opeisbaarheids- / betalingsvoorwaarde van de koopprijs een door de klant te verrichte aanbetaling als eerste termijn of de betaling van de omzetbelasting op de koopprijs vooruit aan Humbaur GmbH of aan de leasegever/de financieringsmaatschappij verlangt, verplicht zich de klant ten opzichte van Humbaur GmbH, de betaling onverwijld of binnen de gestelde termijnen te betalen.

4. Als en voor zover de leasegever/financieringsmaatschappij als opeisbaarheids- / betalingsvoorwaarde van de koopprijs een door de klant ondertekende afnameverklaring / een overdrachtprotocol verlangt, verplicht zich de klant ten opzichte van Humbaur GmbH, deze verklaring / dit protocol onverwijld, uiterlijk 3 dagen nadat het voertuig vervaardigd is en de klant het overdrachtprotocol / de afnameverklaring heeft ontvangen, te ondertekenen en de overige eisen van de leasemaatschappij overeenkomstig aan de leasegever en als afschrift aan Humbaur GmbH terug te sturen, als het gekochte geen gebreken vertoont. De klant krijgt de gelegenheid, het voertuig op vrijheid van gebreken te onderzoeken.

5. Komt de klant zijn plicht conform paragraaf 1.3 of conform paragraaf 1.4 niet of niet op tijd na, of vindt er een terugtreding plaats van de leasegever / de financieringsmaatschappij om redenen waarvoor Humbaur GmbH niet verantwoordelijk is, dan geldt het volgende:

1. Treedt de leasegever vanaf het begin van de lease /de financieringsmaatschappij van de huurkoop terug om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, met name omdat de klant zijn plicht conform paragraaf 1.3 of 1.4 niet nakomt, dan wordt de oorspronkelijke overeenkomst tussen de klant en Humbaur GmbH wegens het wegvallen van de opschortende voorwaarde weer van kracht.

2. Raakt de klant met zijn plicht conform paragraaf 1.3 meer dan 7 dagen achter, dan is hij voor de koopprijsvordering altijd naast de leasegever hoofdelijk aansprakelijk.

3. Het recht van Humbaur GmbH, wegens niet-nakoming conform paragraaf 1.3 daarnaast schadevergoeding van de klant te verlangen, blijft onaangetast.

XII. Bescherming van gegevens

1. Verwerking van uw gegevens

Bij het voorbereiden, sluiten, nakomen en/of ontbinden van een koopovereenkomst zal de verkoper conform de wettelijke bepalingen gegevens vergaren, opslaan en verwerken. Bij een bezoek aan onze internetsite worden het actueel door uw pc gebruikte IP-adres, datum en tijdstip, het type browser, het besturingsysteem van uw pc en de door u bekeken pagina's geregistreerd. Het herleiden van deze gegevens tot persoonlijke gegevens is echter niet mogelijk en wordt ook niet nagestreefd.

De persoonlijke gegevens die de koper aan de verkoper verstrekt, bijvoorbeeld bij een bestelling of via een e-mailbericht (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens) worden uitsluitend gebruikt voor de correspondentie met de koper en worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor de koper die gegevens aan de verkoper beschikbaar heeft gesteld.

De koper gaat ermee akkoord, dat de verkoper overeenkomstige boniteitsinformatie over de koper in verband met de bestelling van goederen verzamelt en analyseert.

De verkoper verstrekt die gegevens uitsluitend aan het voor de levering verantwoordelijke transportbedrijf voor zover dat voor de levering van de goederen nodig is. Voor de afwikkeling van betalingen verstrekt de verkoper de betaalgegevens van de koper aan de met de uitvoering van de betaalopdracht belaste kredietinstelling.

De verkoper borgt dat deze persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij de verkoper daartoe wettelijk verplicht zou zijn of tenzij de koper daartoe op voorhand uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Voor zover wij voor het uitvoeren en afwikkelen van verwerkingsprocessen gebruik maken van diensten van derden, worden de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) en de Duitse wet inzake afstandsmedia (Telemediengesetz) in acht genomen.

Directe reclame met verwerking van de persoonlijke gegevens is met uitgesproken toestemming van de koper mogelijk; de koper kan te allen tijde kosteloos schriftelijk bezwaar maken tegen deze verwerking.

2. Duur van de opslag

Persoonlijke gegevens, door de koper verstrekt aan de verkoper via diens internetsite, diens webshop, diens online verkoopportalen, zoals Mobile.de, sociale media zoals Facebook, worden slechts zo lang bewaard als nodig is en wel tot het doel is gerealiseerd waarvoor die gegevens aan de verkoper werden toevertrouwd. Wanneer er handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen dienen te worden nageleefd, kan de opslagduur van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

3. Rechten van de koper

Gaat de koper niet langer akkoord met het opslaan van zijn persoonlijke gegevens of zijn die gegevens niet langer correct? Dan zal de verkoper op basis van een dienovereenkomstige schriftelijke kennisgeving in het kader van de wettelijke bepalingen en binnen de technische mogelijkheden of beschikbare technologieën zorg dragen voor het binnen een maand schrappen, corrigeren of blokkeren van die gegevens. De koper ontvangt op diens schriftelijk verzoek kosteloos informatie over alle persoonlijke gegevens die de verkoper over de koper heeft geregistreerd.

XIII. Plaats van levering, taal van de overeenkomst, bevoegde rechtbank en wijzigingen in de algemene leveringsvoorwaarden AGB

1. Voor alle rechtsgeschillen die door contractuele relaties tussen partijen ontstaan, is Duitse rechtspraak maatgevend, onder uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG). Afhankelijk van de wettelijke vorderingsgrenzen is als bevoegde rechtbank het Amtsgericht Augsburg of het Landgericht Augsburg overeengekomen en bevoegd.

2. Bovendien geldt voor alle leveringen en verrichtingen en de uitvoering van eventueel herstel van gebreken uitdrukkelijk Gersthofen als plaats van levering.

3. De Duitse taal geldt als erkende, officiële taal van de EU, zowel voor de uitleg van teksten als ook voor de taal van het contract op zich.

4. De verkoper heeft het recht redactionele wijzigingen aan te brengen in de tekst van de algemene leveringsvoorwaarden (AGB). De koper ziet af van verwijzende informatie naar zulke wijzigingen. Bij omvangrijkere tekstuele wijzigingen zal de verkoper de de koper informeren voor het van kracht worden van de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden.